Solární systémy, solární panely, solární kolektory, kotlíková dotace, vodoinstalatárství, topenářství Olomouc, Prostějov


Přejdi na obsah

Trochu teorie

Úprava vody > Reverzní osmóza

Princip reverzní osmózy (dále jen RO) je vlastností živých buněk, které jsou obaleny polopropustnými membránami. Jde o jev, kdy molekuly vody (rozpouštědla) pronikají přes polopropustnou membránu z prostředí s nižší koncentrací rozpuštěných látek do prostředí s vyšší koncentrací rozpuštěných látek s cílem vyrovnat koncentrace látek mezi prostředími, přičemž vzniká osmotický tlak. Díky principu osmózy se odehrává většina vnitrobuňkových procesů. Pro správné fungování reverzní osmózy musí být voda v okolí membrány pravidelně oplachována, aby se nestala tak kontaminovanou, že vytvoří na povrchu membrány souvislou vrstvu, která ji úplně znefunkční. Taktéž je nezbytný filtr s aktivním uhlím na odstranění chlóru, protože chlór poškozuje membránu. V neposlední řadě je nutné zabezpečit mechanickou filtraci, aby jemné nečistoty neucpali membránu reverzní osmozy.

Bez použití chemikálií dodává vodu prvotřídní kvality. Je to dosud nejvíce účinná dostupná technologie, která je schopná odstranit více než 95 % všech rozpuštěných látek, přes 99% všech látek organických. Odstraňuje přes 99% chlóru stejně jako usazeniny.Odstraňuje také látky, které mohou být ve vodě obsaženy: olovo, měď,baryum,chrom, rtuť,sodík, vápník, fluoridy, dusitany, dusičnany...


RO systémy se obvykle skládají z několika jednotlivých filtrů umístěných v sériích.

Filtry


Sedimentační předfiltr

Sedimentační vláknitý filtr odstraňuje mechanické nečistoty, které by mohly zanést uhlíkový předfiltr a membránu RO. Sedimentační filtr měníme každých cca 6 měsíců v závislosti na znečištění vstupní vody. Nejlepší způsob jak určit kdy váš sedimentační předfiltr potřebuje výměnu je použít manometr. Pokud je úbytek tlaku na filtru více jak 15-20% oproti tlaku na vstupu - filtr vyměňte.


Uhlíkový filtr

Uhlíkový filtr odstraňuje chlor, těžké kovy, trihalometany, pesticidy a mnoho jiných chemických emisí. Také chloraminy vytvořené rozpadem chloru. Uhlíkový filtr obvykle měníme po 1-6 měsících v závislosti na kapacitě filtru množství a kvalitě Vaší vodovodní vody. Nejlepší způsob jak určit potřebu výměny předfiltru je použít zkušební soupravu na stanovení chlóru. Koncentrace chloru nad 0,1 ppm způsobí poškození TFC membrány a signalizuje nutnost výměny uhlíkového bloku. Pri větší koncentraci chloru je vhodné použít dva stupně uhlíkového bloku. Takto přefiltrovaná voda je připravená pro membránu RO.


Membrána RO

Membrána RO redukuje celkově rozpuštěné pevné látky (TDS) které jsou přítomny ve vodě. Odstraňuje arzenik fluorid, dusičnany a také další složky jejichž molekulární hmotnost je větší než 150-250.Aby mohly projít přes membránu molekuly vody a oddělit se od nečistot je třeba tlak (proto obrácená osmóza), který vytvoří vodovodní řád. Jestli je tlak menší než 0,3 Mpa doporučuje se použít pomocné čerpadlo. Membrána má životnost 2 nebo i 5 roků na záleží na kvalitě vody, vyprodukovaném množství a také na četnosti používání - při delším odstavení je dobré pravidelné používání oplachovacího ventilu, zábraní se tím usazování biologickému růstu na jejím povrchu. Nejlepší způsob jak určit výměnu membrány je použít TDS metr (konduktometr).Membrána produkuje čistou vodu, která projde přes membránu (permeát), odmítnutý zbytek (koncentrát) proudí podél membrány do odpadu a neustále ji omývá. Poměr odpadu proti upravené vodě je cca 3 / 1. (v některých aplikacích může být 1:1 nebo i 70% čisté a 30% odpad)Poměr je regulován kapilárou - průtokový restriktor, který zároveň udržuje i potřebný tlak pro membránu.

RO membrány nejsou schopné odstranit 100% nečistot (odstranění cca 96-99%) proto, pri požadavku nejvyšší čistoty a nebo např. k odstranění fosfátů se používá k dočištění deionizace jako další stupeň.Při výběru membrány zvažte požadavek na kvalitu a množství vody kterou požadujete upravit. Platí pravidlo že při větším průtoku je také o něco menší odsolení. Proto pokud nepotřebujete velký průtok a např. použijete jednotku s deionizací je lepší volba použít membrány s nižším výkonem a DI náplň může mít i dvojnásobek životnosti a ušetříte nemalé náklady.


Deionizace

DI-iontoměničová náplň - dochází zde k redukci zbytkového znečištění, které neodstranila membrána RO ve formě iontové výměny. Takto upravená voda dosahuje vysoké čistoty pro použití např. v laboratořích nebo akvaristice.

Mineralizátor - Obohacuje zpětně pitnou vodu o důležité minerály.

Složení vstupní vody:
Provozní tlak 0,3 - 0,67 MP Maximální tvrdost 170 ppm
Rozmezí pH 3-11
Železo, mangan max. 0,1 ppm
Rozsah teplot: 4 - 45 °C
Max vodivost 1000uS
Chlor max. 0,1 ppm

Příliš železitá voda má nepříznivý vliv na životnost membrány reverzní osmózy – tvoří uvnitř membrány krystaly, které postupně uvolňují póry membrány a ta začne propouštět soli a minerály a její účinnost klesá.Vápník, křemík a jeho sloučeniny - způsobuje postupné zanášení membrány až její celkovou nepropustnost.Proto je pro každou reverzní osmózu doporučeno zvolit správnou předúpravu vody např. změkčení nebo odželeznění.U malých jednotek např. pro použití v akvaristice by aplikace i malého iontoměniče na změkčení vody představovala neúměrnou investici a proto je finančně výhodnější častější výměna membrány.Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku